Warunki handlowe

1. Postanowienia ogólne

Poniższe Warunki Handlowe i Reklamacyjne regulują prawa i obowiązki stron umowy, które wynikają z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą: Naturu s. r. o., REGON: 54973236, Sklenárova 1365/36, Bratislava – dzielnica miejska Ružinov 821 09, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy, dział: sro., numer wpisu: 44925/S (zwana dalej „Sprzedawcą „) i Kupującym. Przedmiotem tej umowy jest kupno i sprzedaż towarów w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Naturu s. r. o., REGON: 54973236, Sklenárova 1365/36, Bratislava – dzielnica miejska Ružinov 821 09, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy, dział: sro., numer wpisu: 44925/S

REGON: 2121833241
NIP: SK2121833241

Oddział: Bystrická 27, Bratislava – Devínska Nová Ves,  841 07

Email: shop@naturu.pl

Organ nadzorczy:

Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI)
Inspektorat SOI dla
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 

Departament nadzoru:

ba@soi.sk
el. nr 00421-2/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax nr 00421-2/58 27 21 70

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Niniejsze Warunki Handlowe i Reklamacyjne w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy kupna stanowią integralną część umowy kupna. W przypadku zawarcia umowy kupna w formie pisemnej, w której uzgodnione warunki odbiegają od niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, postanowienia umowy kupna będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami Handlowymi i Reklamacyjnymi. Nowo uzgodnione warunki nie mogą pozostawać w sprzeczności z innymi przepisami prawa (skrócenie terminu zwrotu towaru, okresu gwarancji itp.)

1.2. Na potrzeby niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych przez umowę dodatkową rozumie się umowę, w ramach której Kupujący nabywa towar lub jest dla niego świadczona usługa związaną z przedmiotem danej umowy kupna, o ile jest dostarczany towar lub usługa świadczona przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie ich umowy.

1.3. Cena zakupu towarów wyświetlana na dowolnej stronie internetowej elektronicznego shopu obsługiwanej przez Sprzedawcę obejmuje również podatek vat w wysokości ustalonej zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Słowackiej. Nie obejmuje ceny wysyłki towaru ani innych usług opcjonalnych. Wszystkie handlowe i inne promocje obowiązują do wyczerpania zapasów, chyba że przy danym produkcie zaznaczono inaczej.

1.4. Sprzedawca ma prawo w każdej chwili zmienić cenę sprzedaży towaru podaną na stronie internetowej sklepu internetowego, w oddziale Sprzedawcy. Zmiana taka nie dotyczy umów kupna zawartych przed zmianą ceny, niezależnie od faktu, że towar nie został jeszcze dostarczony.

2. Sposób zawarcia umowy kupna

2.1. Do zawarcia umowy kupna dochodzi na podstawie propozycji przesłanej przez Kupującego Sprzedawcy w formie wypełnionego i przesłanego formularza za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, któremu przesłał on propozycję jej zawarcia. Przedmiotem umowy jest przeniesienie prawa własności towaru oznaczonego przez Kupującego za cenę zakupu i na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu (zwanym dalej „Zamówieniem”).

2.2. Po wysłaniu Zamówienia na adres e-mailowy w systemie elektronicznym Sprzedawcy zostanie wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość o przyjęciu Zamówienia (zwana dalej „Potwierdzeniem dostarczenia zamówienia”). W razie potrzeby istnieje możliwość przesłania wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Zamówienia Kupującego na adres e-mailowy Kupującego.

2.3. Potwierdzenie dostarczenia Zamówienia zawiera informację o dostarczeniu Zamówienia do Sprzedawcy i stanowi jednocześnie przyjęcie zamówienia zawarcia umowy kupna (zwane dalej „Przyjęciem zamówienia”).

2.4. Przyjęcie zamówienia zawiera informację o nazwie i specyfikacji towaru, którego sprzedaż jest przedmiotem umowy kupna, inne dane dotyczące ceny towaru i/lub innych usług, informację o przewidywanym terminie dostawy towaru , nazwę i dane o miejscu, do którego towar ma zostać dostarczony oraz dane o możliwej cenie, warunkach, sposobie i terminie dostawy towaru do uzgodnionego miejsca dostarczenia towaru dla Kupującego, informacje o Sprzedawcy (nazwa firmy, siedziba, REGON, numer wpisu do rejestru handlowego itp.), ewentualnie inne niezbędne dane.

2.5. Umowa kupna zostaje zawarta z chwilą doręczenia potwierdzenia zamówienia w formie elektronicznej lub pisemnej.

2.6. Przed wysłaniem zamówienia Sprzedawca w sposób jasny, jednoznaczny, zrozumiały i niezmienny poinformował Kupującego o informacjach przedumownych dotyczących roszczeń, płatności, warunków handlowych, dostawy w taki sposób, że:

 1. o głównych cechach towaru lub charakterze usługi w zakresie odpowiednim do stosowanych środków komunikacji oraz towaru lub usługi poinformował na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu internetowego Sprzedawcy,
 2. poinformował o nazwie handlowej i adresie Sprzedawcy na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedający oraz w punkcie 1 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie elektronicznego sklepu Sprzedawcy,
 3. o numerze telefonu Sprzedawcy oraz o innych danych istotnych dla kontaktu Kupującego ze Sprzedawcą, w szczególności o jego adresie poczty elektronicznej i numerze faksu, jeżeli je posiada poinformował o nich na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy oraz w punkcie 1 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,
 4. o adresie Sprzedawcy, pod którym Kupujący może zgłosić reklamację towaru lub usługi, złożyć reklamację lub inną inicjatywę, został poinformowany w punkcie 1 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego sprzedawcy,
 5. o łącznej cenie towaru lub usługi, zawierającej podatek od towarów i usług oraz wszelkie inne podatki, a jeżeli ze względu na charakter towaru lub usługi nie można z góry racjonalnie ustalić ceny, sposób jej obliczenia, a także koszty transportu, dostawy, opłat pocztowych oraz inne koszty i opłaty, a jeżeli tych kosztów i opłat nie można z góry określić, o obowiązku ich uiszczenia Kupujący informuje się na odpowiedniej stronie katalogu sklepu elektronicznego Sprzedawcy,
 6. o warunkach płatności, warunkach dostawy, terminie, w jakim Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar lub świadczyć usługę, informacje o trybie zgłaszania i rozpatrywania roszczeń, reklamacji i sugestii Kupującego w odpowiednich artykułach niniejszych warunkach handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,
 7. o informacjach o prawie Kupującego do odstąpienia od umowy sprzedaży, warunkach, terminie i trybie korzystania z prawa odstąpienia od umowy podał informacje w punkcie 10 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy,
 8. o udostępnieniu formularza odstąpienia od umowy kupna informował w punkcie 10 oraz w załączniku do niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy; jednocześnie Sprzedawca udostępnił formularz odstąpienia od umowy sprzedaży znajdujący się w załączniku do niniejszych warunków, które znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,
 9. o informacji, że w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy kupna, poniesie on koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedawcy zgodnie z § 10 ust. 3 ustawy nr. 102/2014 Dz. U.  O ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa (dalej: „Ustawa o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość”) , a w przypadku odstąpienia od umowy kupna ponosi koszty zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą, o czym mowa w punkcie 10 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy,
 10. o zobowiązaniu Kupującego do zapłaty Sprzedawcy ceny za faktycznie spełnione świadczenie zgodnie z § 10 ust. 5 ustawy O ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość, jeżeli Kupujący odstąpi od umowy o świadczenie usług po wyrażeniu przez Sprzedawcę wyraźnej zgody zgodnie z § 4 ust. 6 ustawy O ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość poinformowany w punkcie 10 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,
 11. o okolicznościach, w których Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 10 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy,
 12. w pouczeniu o odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru lub usługi zgodnie z postanowieniem § 622 i 623 Kodeksu Cywilnego o których mowa w art. 8 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy,
 13. o istnieniu i szczegółach gwarancji udzielonej przez producenta lub Sprzedawcę na zasadach bardziej rygorystycznych niż określone w ust. § 502 Kodeksu Cywilnego, jeżeli producent lub Sprzedawca je udostępnił, a także informacje o istnieniu i warunkach pomocy oraz usług świadczonych Kupującemu po sprzedaży towaru lub świadczeniu usług, jeżeli taka pomoc jest udzielana, podanych na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu elektronicznego Sprzedawcy oraz art. 9 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy,
 14. poinformowany o istnieniu odpowiednich kodeksów postępowania, do których przestrzegania zobowiązał się Sprzedawca, oraz o sposobie, w jaki Kupujący może się z nimi zapoznać lub uzyskać ich treść na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu elektronicznego Sprzedawcy,
 15. o czasie trwania umowy, jeżeli jest to umowa zawarta na czas określony; jeżeli jest to umowa zawarta na czas nieokreślony lub jeżeli jest to umowa, w której jej ważność ulega automatycznemu przedłużeniu, informacja o warunkach odstąpienia od umowy podana jest także na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu elektronicznego Sprzedawcy oraz w niniejszych Warunkach Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego sklepu Sprzedawcy,
 16. o minimalnym czasie trwania zobowiązań Kupującego wynikających z umowy kupna, jeżeli umowa kupna nakłada na Kupującego taki obowiązek, poinformował on na odpowiedniej stronie katalogu elektronicznego sklepu Sprzedawcy oraz w niniejszych Warunkach Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,
 17. o obowiązku Kupującego wpłacenia zaliczki lub zapewnienia innego zabezpieczenia finansowego na żądanie Sprzedawcy oraz o warunkach, jakie obowiązują przy jego świadczeniu, jeżeli taki obowiązek wynika dla Kupującego z umowy kupna, poinformował Sprzedawca na stosownej stronie katalogowej sklepu elektronicznego Sprzedawcy oraz w niniejszych Warunkach Handlowych i Reklamacyjnych, które umieszczone są na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy,
 18. o funkcjonalności, w tym o obowiązujących technicznych środkach ochrony treści elektronicznych, jeżeli ma to zastosowanie, zostanie poinformowany na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu internetowego Sprzedawcy oraz w niniejszych Warunkach Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,
 19. o zgodności treści elektronicznych ze sprzętem i oprogramowaniem, o których Sprzedawca wie lub można się spodziewać, że o nich wie, jeżeli miało to zastosowanie, poinformował na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu elektronicznego Sprzedawcy oraz w niniejszym regulaminie oraz Warunkach Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy,
 20. o możliwości i warunkach polubownego rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem alternatywnego systemu rozstrzygania sporów, jeżeli Sprzedawca zobowiązał się do korzystania z tego systemu, poinformował na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu elektronicznego Sprzedawcy oraz w niniejszym regulaminie i Warunkach Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy,
 21. o czynnościach niezbędnych do zawarcia umowy kupna, opisując te niezbędne czynności w niniejszych Warunkach Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy,
 1. o tym, że umowa kupna będzie przechowywana u Sprzedającego w formie elektronicznej i będzie dostępna dla Kupującego na pisemne żądanie Kupującego, o czym poinformuje na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu elektronicznego Sprzedawcy oraz w niniejszych Warunkach Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie elektronicznego sklepu Sprzedawcy,

o tym, że językiem oferowanym do zawarcia umowy jest język polski, znajduje się na odpowiedniej stronie katalogowej sklepu internetowego Sprzedawcy oraz w niniejszych Warunkach Handlowych i Reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy.

2.7. Jeżeli Sprzedawca nie spełnił swojego obowiązku informacyjnego zgodnie z pkt. 2.6. litera e) niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, Kupujący nie jest zobowiązany do poniesienia tych dodatkowych kosztów lub opłat.

3. Prawa i obowiązki Sprzedawcy

3.1. Sprzedawca jest zobowiązany:

 1. a) w przypadku potwierdzenia zamówienia w formie akceptacji, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar w uzgodnionej ilości, terminie i jakości oraz zapakować i zapewnić transport w sposób niezbędny do jego zachowania i ochrony,
 2. b) zapewnić, że dostarczony towar jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej,
 3. c) przesłać potwierdzenie zawarcia umowy kupna na trwałym nośniku, np. e-mailem. Potwierdzenie musi zostać przesłane niezwłocznie i musi zawierać wszystkie informacje wymienione w pkt. 2.6. wraz z formularzem odstąpienia od umowy sprzedaży.
 4. d) najpóźniej wraz z towarem przekazać Kupującemu w formie elektronicznej lub pisemnej wszystkie dokumenty niezbędne do przejęcia i używania zakupionego towaru, a także inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej, takie jak instrukcja w języku polskim, WZ, kartę gwarancyjną i dokument podatkowy.

3.2. Sprzedawca ma prawo do należytej i terminowej zapłaty przez Kupującego ceny zakupu za dostarczony towar.

3.3. W przypadku niedostępności towaru lub wyprzedania zapasów, Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć towaru Kupującemu w terminie uzgodnionym w umowie kupna, określonym w niniejszych Warunkach Handlowych i Reklamacyjnych lub za uzgodnioną cenę zakupu, to obowiązek Sprzedawcy jest zaoferować Kupującemu świadczenia zastępczego lub możliwość odstąpienia Kupującego od umowy kupna (anulowanie zamówienia). Odstąpienie od umowy kupna lub anulowanie zamówienia możliwe jest poprzez wysłanie Kupującemu wiadomości e-mailowej. W przypadku zapłaty przez Kupującego ceny zakupu lub jej części, obowiązkiem Sprzedawcy jest zwrot wszystkich płatności, a tym samym już zapłaconej ceny zakupu lub jej części, łącznie z kosztami transportu, dostawy i poczty oraz innymi kosztami i opłat w terminie 14 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mailowej o odstąpieniu od umowy kupna lub anulowania zamówienia Kupującemu na wskazany przez niego rachunek, chyba że strony ustalą inaczej. W przypadku zapłaty przez Kupującego ceny zakupu lub jej części, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić już zapłaconą cenę zakupu lub jej część w terminie 14 dni od dnia doręczenia Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

4. Prawa i obowiązki Kupującego

4.1. Sprzedawca powiadomi Kupującego o obowiązku zapłaty ceny zakupu. Obowiązek ten stanowi część zamówienia.

 4.2. Prawa Kupującego: Kupujący ma prawo na dostarczenie towaru w ilości, jakości, terminie i miejscu uzgodnionym przez strony umowy.

 4.3. Obowiązki kupującego:

 1. a) zapłacić Sprzedawcy uzgodnioną cenę zakupu w uzgodnionym terminie, obejmującą koszty dostawy zamówionego towaru,
  2. b) odebrać zamówiony i dostarczony towar
   3. c) potwierdzić odbiór towaru na dowodzie dostawy swoim podpisem lub podpisem osoby przez niego upoważnionej.

5. Warunki dostawy i warunki płatności

5.1. Przy każdym produkcie na stronie internetowej sklepu internetowego wskazana jest zwyczajowa dostępność produktu, w tym data jego wysyłki.

5.2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna, dostarczyć rzecz Kupującemu, chyba że w umowie kupna ustalono inaczej. Jeżeli Sprzedawca nie dopełnił tego obowiązku, Kupujący może zwrócić się do niego o dostarczenie rzeczy w wyznaczonym przez niego rozsądnym dodatkowym terminie. Jeżeli przedmiot nie zostanie dostarczony nawet w tym dodatkowym rozsądnym terminie, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

5.3. Sprzedawca ma prawo wezwać Kupującego do przejęcia towaru jeszcze przed upływem terminu dostawy towaru uzgodnionego w umowie kupna.

5.4. Obowiązkiem Kupującego jest odebranie towaru w uzgodnionym miejscu, zgodnie z umową kupna lub w inny sposób, w terminie przed dostawą towaru (zwanym dalej „Miejscem”). Kupujący ma obowiązek odebrać towar w terminie uzgodnionym przez Sprzedawcę lub jego przedstawiciela upoważnionego do dostawy towaru oraz Kupującego w umowie kupna lub w inny sposób przed dostawą towaru (zwany dalej: "Zakres czasu").

5.5. Jeżeli Sprzedawca dostarczy towar Kupującemu na miejsce i w terminie, obowiązkiem Kupującego jest odbiór towaru osobiście lub zapewnienie odbioru towaru przez osobę upoważnioną przez Kupującego. Kupujący ma obowiązek podpisać protokół zapłaty ceny zakupu, dostawy i przekazania towaru. Obowiązkiem osoby trzeciej uprawnionej do odbioru towaru jest dostarczenie Sprzedawcy kopii potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Z chwilą dostarczenia towaru Kupującemu towar uważa się za dostarczony. Dostarczenie towaru Kupującemu oznacza dostarczenie towaru na Miejsce, jego akceptację przez Kupującego lub upoważnioną przez niego osobę trzecią oraz podpisanie protokołu zapłaty ceny zakupu oraz dostawę i przekazanie towaru przez Kupującego lub osobę trzecią upoważnioną przez Kupującego.

5.6. Kupujący może sprawdzić zawartość przesyłki, opakowanie towaru oraz towar bezpośrednio po dostawie w obecności przedstawiciela Sprzedawcy, np. kuriera. W przypadku stwierdzenia wady towaru, obowiązkiem przedstawiciela Sprzedawcy jest umożliwienie Kupującemu sporządzenia protokołu dotyczącego charakteru i zakresu wady towaru, którego prawidłowość zostanie potwierdzona przez przedstawiciela Sprzedawcy. Mając sporządzony w ten sposób protokół, który został dostarczony Sprzedawcy, Kupujący może odmówić przyjęcia dostarczonego towaru z wadą lub potwierdzić dostawę towaru z wadą, a następnie zgodnie z art. 8 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, zgłosić reklamację z tytułu wad produktu u Sprzedawcy lub osoby przez niego wyznaczonej. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostarczonego towaru z wadami, Sprzedawca ponosi wszelkie koszty powstałe w związku ze zwrotem towaru do Sprzedawcy.

5.7. W przypadku niedostarczenia towaru przez Sprzedawcy, Kupującemu przysługuje w terminie określonym w pkt. 5.2. niniejszych warunków odstąpienie od umowy kupna, a Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Kupującemu zapłaconą już cenę zakupu lub jej część w ciągu 14 dni od momentu doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna. Środki zostaną przelane na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

6. Cena zakupu

6.1. Cena zakupu towaru, która została uzgodniona w umowie kupna pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, podana jest w przyjęciu zamówienia (zwana dalej „Ceną zakupu”). W przypadku, gdy Cena zakupu wskazana w potwierdzeniu dostarczenia zamówienia jest wyższa od ceny za identyczny towar wskazanej w ofercie elektronicznego sklepu w chwili wysłania zamówienia do Kupującego, Sprzedawca przekaże Kupującemu wiadomość elektroniczną zawierającą informacja o ofercie nowej ceny zakupu w innej wysokości, co stanowi propozycję Sprzedawcy dotyczącą zawarcia nowej umowy kupna, która musi zostać wyraźnie potwierdzona przez Kupującego e-mailem lub pisemnie, aby doszło do zawarcia umowy kupna zostać prawomocnie zawarta.

6.2. Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedawcy cenę zakupu, w tym koszty dostawy towaru, z góry kartą płatniczą on-line, lub gotówką przy odbiorze w miejscu dostarczenia towaru.

6.3. W przypadku zapłaty ceny zakupu przelewem bezgotówkowym na konto Sprzedawcy za dzień zapłaty uważa się moment wpływu całej ceny zakupu na konto Sprzedawcy.

6.4. Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedawcy cenę kupna za uzgodniony towar w terminie zgodnym z umową kupna, najpóźniej jednak w momencie odbioru towaru.

6.5. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu, jeżeli Kupujący nie zapłaci Sprzedawcy całej ceny zakupu do czasu dostarczenia towaru na Miejsce, a strony umowy nie zgodziły się zapłacić ceny zakupu za towar na raty.

6.6. Montaż, dostawa towaru i koszty z tym związane nie są wliczone w cenę zakupu, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług Kupującemu.

7.  Nabycie własności i przejście ryzyka uszkodzenia towaru

7.1. Kupujący nabywa własność towaru dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zakupu towaru.

7.2. Z chwilą przejęcia towaru przez Kupującego lub osobę trzecią upoważnioną przez Kupującego od Sprzedawcy lub jego przedstawiciela, który jest uprawniony do dostarczenia towaru, a jeżeli nie zrobi tego w terminie, to w chwili, gdy Sprzedawca pozwala Kupującemu zająć się towarem, a Kupujący nie przejmuje towaru, ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na niego.

8. Procedura reklamacyjna (rękojmia, odpowiedzialność za wady, reklamacje)

8.1. Kupujący ma prawo do bezpłatnego, terminowego i należytego usunięcia wady, jeżeli chodzi o wadę towaru dającą się usunąć. Obowiązkiem Sprzedawcy jest usunięcie wady bez zbędnej zwłoki.

8.2. Zamiast usunięcia wady Kupujący może żądać wymiany towaru, a jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany tej części, chyba że Sprzedawca poniesie nieproporcjonalne koszty ze względu na cenę towaru lub ciężkość wady.

8.3. Sprzedawca może zawsze wymienić towar wadliwy na wolny od wad, o ile nie spowoduje to dla Kupującego poważnych trudności.

8.4. Jeżeli chodzi o wadę towaru, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru jako rzeczy wolnej od wad, Kupujący ma prawo wymienić towar lub odstąpić od umowy kupna. Te same uprawnienia przysługują Kupującemu, jeżeli wadę można usunąć, lecz jeżeli Kupujący nie może prawidłowo używać towaru ze względu na ponowne pojawienie się wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad.

8.5. W przypadku innych nie dających się naprawić wad, Kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki od ceny towaru.

8.6. Sprzedawca poinformował Kupującego o przysługujących mu prawach wynikających z ust § 622 Kodeksu Cywilnego (pkt. 8.1. do 8.3. niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych) oraz uprawnienia wynikające z postanowień § 623 Kodeksu Cywilnego (pkt. 8.4 do 8.5 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych) poprzez zamieszczenie niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy, tak aby Kupujący miał możliwość zapoznania się z nim wcześniej przed wysłaniem zamówienia.

8.7. Kupujący ma obowiązek zgłosić reklamację Sprzedawcy lub wyznaczonej osobie. Sprzedawca odpowiada za wady produktu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Słowackiej. Sprzedawca przekaże Kupującemu informacje o punktach serwisowych i osobach wyznaczonych do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej na odwrocie karty gwarancyjnej lub na żądanie przez telefon czy email.

8.8. Rozpatrywanie reklamacji podlega obowiązującej procedurze reklamacyjnej Sprzedawcy tzn. art. 8. niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych. Kupujący został należycie zapoznany z procedurą reklamacyjną oraz poinformowany o warunkach i sposobie reklamacji towaru, w tym o miejscu składania reklamacji oraz o wykonywaniu napraw gwarancyjnych zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 1 ustawy nr. 250/2007 Dz. U. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 2007/2013. 372/1990 Dz. o wykroczeniach poza zmianami (dalej: „Ustawa”) w chwili przed zawarciem umowy kupna poprzez umieszczenie niniejszych Warunków na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy, z którym Kupujący miał możliwość zapoznania się z nim przed wysłaniem zamówienia.

8.9. Towar zakupiony przez Kupującego od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej sklepu elektronicznego Sprzedawcy podlega procedurze reklamacyjnej.

8.10. Jeżeli towar ma wady, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub Sprzedawca, jest objęty gwarancją i został zakupiony u Sprzedawcy, Kupujący ma prawo dochodzić od Sprzedawcy odpowiedzialności za wady towaru.

8.11. Jeżeli towar wykazuje wady, Kupujący ma prawo zgłosić reklamację w siedzibie Sprzedawcy zgodnie z § 18 ust. 2 Ustawy poprzez dostarczenie towaru do siedziby Sprzedawcy i doręczenie Sprzedawcy oświadczenia woli Kupującego o skorzystaniu z przysługującego mu prawa zgodnie z pkt. 8.1. do 8,5. niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych (zwane dalej „Zgłoszeniem reklamacyjnym”), m. in. w formie wypełnionego formularza reklamacyjnego, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu elektronicznego Sprzedawcy. Sprzedawca zaleca ubezpieczenie towaru w przypadku wysyłania go w ramach reklamacji. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Kupujący ma obowiązek podać w Zgłoszeniu reklamacyjnym zgodnie z prawdą wszystkie wymagane informacje, w szczególności dokładnie wskazać rodzaj i zakres wady towaru; Kupujący wskaże także, które z jego praw wynikających z postanowieniem § 622 i 633 Kodeksu Cywilnego. Kupujący ma prawo zgłosić reklamację do osoby upoważnionej przez producenta towaru do dokonywania napraw gwarancyjnych (zwanej dalej „osobą wyznaczoną”). Lista wyznaczonych osób podana jest w dokumencie gwarancyjnym lub Sprzedawca prześle ją Kupującemu na jego żądanie.

8.12. Postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru, który może zostać dostarczony Sprzedawcy rozpoczyna się w dniu, w którym spełnione są łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. a) doręczenie zgłoszenia reklamacyjnego przez Kupującego Sprzedawcy
 2. b) dostarczenie reklamowanego towaru od Kupującego do Sprzedawcy lub wyznaczonej osoby
 3. c) dostarczenie kodów dostępu, haseł itp. do reklamowanego towaru Sprzedawcy, jeżeli dane te są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji

8.13. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest towar, którego obiektywnie nie można dostarczyć Sprzedawcy lub który jest trwale zainstalowany, Kupujący oprócz spełnienia warunków zgodnie z pkt. 8.12 lit. a) i c) niniejszych Warunków handlowych i reklamacyjnych jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej współpracy niezbędnej do sprawdzenia reklamowanego towaru przez Sprzedawcę lub wyznaczoną przez Sprzedawcę osobę trzecią. Postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru, którego obiektywnie nie można dostarczyć Sprzedawcy lub który jest trwale zainstalowany, rozpoczyna się w dniu przeprowadzenia kontroli towaru zgodnie ze zdaniem pierwszym. Jeżeli jednak Sprzedawca lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, pomimo niezbędnej współpracy ze strony Kupującego, nie zapewni przeprowadzenia kontroli w rozsądnym terminie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru Zgłoszenia Reklamacji Sprzedawcy, postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się z dniem doręczenia Sprzedawcy Zgłoszenia Reklamacyjnego.

8.14. Sprzedawca lub osoba przez niego wyznaczona wystawi Kupującemu potwierdzenie Zgłoszenia reklamacji towaru w odpowiedniej, wybranej przez Sprzedawcę formie, np.: w formie wiadomości e-mailowej lub pisemnie, w której ma obowiązek dokładnie wskazać reklamowane wady towaru i jeszcze raz pouczyć Konsumenta o jego prawach wynikających z pkt. 8.1. do 8.3. niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych (art. 622 Kodeksu Cywilnego) oraz uprawnienia wynikające z pkt. 8.4. do 8,5. niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych(art. § 623 Kodeksu Cywilnego). W przypadku zgłoszenia reklamacji przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie doręczyć Kupującemu potwierdzenie zgłoszenia reklamacji; jeżeli nie ma możliwości natychmiastowego doręczenia potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak wraz z dokumentem potwierdzającym zakończenie reklamacji; potwierdzenie zgłoszenia reklamacji nie jest wymagane, jeżeli Kupujący ma możliwość wykazania zastosowania reklamacji w inny sposób.

8.15. Kupujący ma prawo zadecydować, które ze swoich praw zgodnie z postanowieniem § 622 i postanowieniem § 623 Kodeksu Cywilnego zastosuje i jednocześnie jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o swojej decyzji. Na podstawie decyzji Kupującego, które z jego praw zgodnie z postanowieniem § 622 i postanowieniem § 623 Kodeksu Cywilnego zastosuje Sprzedawca lub wyznaczona osoba zobowiązana do ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z postanowieniem § 2 lit m) Ustawy niezwłocznie, w bardziej skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni od rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru nie później niż 30 dni od daty dostawy reklamowanego towaru. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca lub wyznaczona osoba rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest również rozpatrzenie reklamacji w późniejszym terminie. Jednakże rozpatrzenie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku przejęcia przedmiotu reklamacji przez Sprzedawcę w dniu późniejszym niż dzień zgłoszenia reklamacji, terminy rozpatrzenia reklamacji zgodnie z niniejszym paragrafem rozpoczynają się w dniu przejęcia przedmiotu reklamacji przez Sprzedawcę; najpóźniej jednak od chwili, gdy Sprzedawca uniemożliwi lub uniemożliwi przejęcie przedmiotu reklamacji. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy albo wymiana towaru na nowy.

8.16. Jeżeli Kupujący złożył reklamację dotyczącą towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację odrzucając ją wyłącznie na podstawie opinii biegłego lub opinii wydanej przez upoważnionej, notyfikowanej lub akredytowanej osoby lub opinię wyznaczonej osoby (zwaną dalej „ekspertyzą towaru”). Niezależnie od wyniku ekspertyzy, Sprzedawca nie może żądać od Kupującego poniesienia kosztów ekspertyzy towaru ani innych kosztów związanych z fachową oceną towaru.

8.17. Jeżeli Kupujący złożył reklamację dotyczącą produktu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, a Sprzedawca ją odrzucił, osoba rozpatrująca reklamację ma obowiązek wskazać w dokumencie rozpatrzenia reklamacji, do kogo Kupujący może wysłać towar do rzeczoznawczej oceny. Jeżeli Kupujący odeśle towar do ekspertyzy wskazanej w dokumencie reklamacyjnym osoby, koszty ekspertyzy towaru oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosi Sprzedawca, niezależnie od wyniku ekspertyzy. Jeżeli Kupujący w drodze profesjonalnej oceny wykaże odpowiedzialność Sprzedawcy za reklamowaną wadę towaru, może ponownie zgłosić roszczenie; okres gwarancji nie wygasa w czasie fachowej oceny towaru. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Kupującemu w terminie 14 dni od daty ponownego rozpatrzenia reklamacji wszystkie koszty poniesione w związku z fachową oceną towaru, a także wszystkie koszty z tym związane poniesione celowo. Ponowne roszczenie nie może zostać odrzucone.

8.18. Kupujący nie ma prawa do zastosowania prawa odpowiedzialności za wady, o których Sprzedawca poinformował go przy zawarciu umowy lub o których, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich została zawarta umowa kupna, powinien wiedzieć.

8.19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany towaru wadliwego na inny, wolny od wad, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jeżeli nie spowoduje to dla Kupującego poważnych trudności.

8.20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru:

 1. jeżeli Kupujący do upływu okresu gwarancji za towar nie skorzystał z uprawnienia z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wadę towaru,
 2. jeżeli wadą towaru jest mechaniczne uszkodzenie towaru spowodowane przez Kupującego,
 3. jeżeli wada towaru powstała na skutek używania towaru w warunkach odbiegających pod względem intensywności, wilgotności, oddziaływań chemicznych i mechanicznych od naturalnego środowiska towaru,
 4. jeżeli wada towaru powstała na skutek nieprofesjonalnego obchodzenia się, obsługi lub zaniedbania dbałości o towar,
 5. jeżeli wada towaru powstała na skutek uszkodzenia towaru na skutek nadmiernego obciążenia lub użytkowania niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami zwykłego użytkowania towaru,
 6. jeżeli wada towaru powstała na skutek uszkodzenia towaru w wyniku nieuniknionych i/lub nieprzewidywalnych zdarzeń,
 7. jeżeli wada towaru powstała na skutek uszkodzenia towaru na skutek przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia się,
 8. jeżeli wada towaru powstała na skutek nieprofesjonalnej ingerencji, uszkodzenia przez wodę, ogień, elektryczność statyczną lub atmosferyczną albo inną siłę wyższą,
 9. jeżeli wada towaru powstała na skutek ingerencji w towar osoby nieuprawnionej.

8.21. Obowiązkiem Sprzedawcy jest rozpatrzenie reklamacji i zakończenie procedury reklamacyjnej w jeden z poniższych sposobów:

 1. a) poprzez wymianę towaru,
 2. b) poprzez zwrot ceny zakupu towaru,
 3. c) poprzez wydanie naprawionego towaru,
 4. d) płacąc stosowny rabat od ceny towaru,
 5. e) poprzez pisemne zaproszenie do odbioru określonego przez Sprzedawcę świadczenia,
 6. f) uzasadnione odrzucenie reklamacji towaru.

 8.22. Sprzedawca ma obowiązek wystawić Kupującemu pisemną informację o sposobie ustalenia rozpatrzenia reklamacji i rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej usługi dostawcy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie po zakończeniu procedury reklamacyjnej telefonicznie lub e-mailem, jednocześnie z towarem lub drogą elektroniczną dostarczy dowód rozpatrzenia reklamacji.

8.23. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia dostarczenia towaru, chyba że dla szczególnych przypadków określono inny okres gwarancji. Przesyłane odżywki dla sportowców, żywność w koszach upominkowych oraz karma dla zwierząt posiadają minimalny termin przydatności do spożycia dłuższy niż 2 miesiące przed upływem terminu ważności, w przypadku krótszego terminu ważności Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub e-mailem i wysyłką zostanie wysłana jest wyłącznie za zgodą Kupującego.

8.24. W przypadku naprawy gwarancyjnej towaru okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Kupujący nie mógł korzystać z towaru.

8.25. W przypadku wymiany towaru na nowy bieg terminu gwarancyjnego rozpoczyna się na nowo od dnia otrzymania nowego towaru, jednak wyłącznie w odniesieniu do towaru nowego. W przypadku wymiany towaru na nowy Kupujący otrzyma dokument, na którym będzie podana informacja o wymianie towaru, a wszelkie inne roszczenia będą rozpatrywane na podstawie umowy kupna-sprzedaży i niniejszego dokumentu reklamacyjnego.

8.26. W przypadku wady usuwalnej reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z decyzją Kupującego zgodnie z pkt. 8.15. niniejszych Warunków handlowych i Reklamacyjnych w następujący sposób:

 1. a) Sprzedawca wymieni wadliwy towar lub
 2. b) Sprzedawca zapewni usunięcie wady

8.27. W zakresie wady, która może zostać usunięta, a Kupujący nie określi niezwłocznie zgodnie z pkt. 8.15. niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, sposobu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca rozpatrzy reklamację poprzez usunięcie wady.

8.28. Jeżeli jest to wada nie dająca się usunąć lub jedna wada dająca się usunąć wielokrotnie, albo większa ilość różnych wad usuwalnych, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru jako wolnego od wad, Sprzedawca, w zależności od decyzji Kupującego, zgodnie z punktem 8.15. niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, reklamację można złożyć w następujący sposób:

 1. poprzez wymianę towaru na inny towar funkcjonalny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, lub
 2. w przypadku, gdy Sprzedawca nie będzie miał możliwości wymiany towaru na inny, rozpatrzy reklamację poprzez zwrot ceny zakupu towaru.

8.29. W przypadku wady nieusuwalnej lub wady usuwalnej, która powtarzała się wielokrotnie lub w przypadku większej liczby różnych wad usuwalnych, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru jako pozbawionego wad, a Kupujący nie ustali niezwłocznie zgodnie z pkt. 8.15 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, sposobu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca rozpatrzy reklamację poprzez wymianę towaru na inny towar funkcjonalny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.

8.30. Rozpatrywanie reklamacji dotyczy wyłącznie wad wymienionych w Zgłoszeniu reklamacyjnym i potwierdzeniu reklamacji towaru zgodnie z pkt. 8.14 niniejszych Warunków handlowych i Reklamacyjnych.

8.31. Dla celów reklamacji za wadę powtarzalną uważa się wystąpienie jednej wady usuwalnej więcej niż dwukrotnie.

8.32. Dla celów reklamacji za większą liczbę różnych wad usuwalnych uważa się wystąpienie jednocześnie więcej niż trzech różnych wad usuwalnych.

8.33. Kupujący ma prawo zgłosić wadę towaru po skorzystaniu z przysługującego mu prawa i zwróceniu się do Sprzedawcy o usunięcie wady towaru zgodnie z pkt. 8.1 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych i niezależnie od wyniku reklamacji nie przysługuje mu już prawo do wielokrotnego składania reklamacji z tytułu tej samej unikalnej wady (nie wady tego samego rodzaju).

8.34. Przepisy art. 8 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych nie mają wyraźnego zastosowania do podmiotów niespełniających definicji konsumenta określonego w ust § 2 lit a) Ustawy nr 102/2014.

9. Dane osobowe i ich ochrona

 1. Strony umowy ustaliły, że Kupujący, jeżeli jest osobą fizyczną, ma obowiązek podać Sprzedawcy w zamówieniu swoje imię i nazwisko, adres stałego zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu i adres e-mailowy.
 2. Strony umowy ustaliły, że Kupujący, jeżeli jest osobą prawną, ma obowiązek podać Sprzedawcy w zamówieniu nazwę swojej firmy, adres siedziby wraz z kodem pocztowym, REGON, numer telefonu i adres e-mailowy.
 3. Kupujący może sprawdzić i zmienić podane dane osobowe w każdej chwili po zalogowaniu się w sklepie internetowym w zakładce „Moje konto”. Kupujący może anulować swoją rejestrację na podstawie wniosku, który należy przesłać na adres e-mail info@naturu.pl.
 4. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że zgodnie z Ustawą nr.18/2018 Dz. U.  O ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniach niektórych w brzmieniu późniejszych przepisów (zwanej dalej „ZnOOÚ”) Sprzedawca jako operator będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w procesie zawierania umowy kupna bez jego zgody jako osoby zainteresowanej, ponieważ przetwarzanie danych osobowych Kupującego będzie realizowane przez Sprzedawcy w stosunkach przedumownych z Kupującym, a przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne do wykonania umowy kupna, w której Kupujący jest jednym ze stron umowy.
 5. Kupujący poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed wysłaniem zamówienia może wyrazić zgodę w ramach ZnOOÚ na przetwarzanie i przechowywanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych, w szczególności tych wymienionych powyżej i/lub które są niezbędne do działań Sprzedawcy związanych z wysyłką informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary oraz przetwarza je we wszystkich swoich systemach informatycznych związanych z przesyłaniem informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i usuwania danych osobowych Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej.
 7. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z ZnOOÚ będzie pozyskiwał dane osobowe wyłącznie w celu określonym w niniejszych Warunkach Handlowych i Reklamacyjnych.
 8. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z ZnOOÚ będzie pozyskiwał dane osobowe w celach innych niż określone odrębnie w niniejszych Warunkach Handlowych i Reklamacyjnych oraz zapewni, że dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób odpowiadający celowi, w jakim zostały zebrane i które nie będą wiązać ich z danymi osobowymi, które zostały pozyskane w innych celach.
 9. Kupujący udziela Sprzedawcy zgody zgodnie z pkt. 9.5 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych przez pewien okres czasu, aż do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych Kupującego. Po spełnieniu celu przetwarzania Sprzedawca niezwłocznie usunie dane osobowe Kupującego. Kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej. Zgoda wygasa w terminie 1 miesiąca od doręczenia Sprzedawcy wycofania zgody przez Kupującego.
 10. Przed wysłaniem zamówienia Kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie poprzez zaznaczenie pola przed wysłaniem zamówienia, że Sprzedawca powiadomił go w sposób wystarczający, zrozumiały i jednoznaczny o następujących danych:
 11. swoje dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 1 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych,
 12. dane identyfikacyjne strony trzeciej, czyli firmy dostarczającej zamówiony towar Kupującemu w taki sposób, aby dane te były wskazane w akceptacji,
 13. cel przetwarzania danych osobowych, jakim jest zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym,
 14. że będzie przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie imienia i nazwiska, adresu stałego zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu i adresu e-mailowego, jeżeli Kupującym jest osoba fizyczna oraz w zakresie nazwa handlowa, adres siedziby obejmujący kod pocztowy, REGON, numer telefonu i adres e-mailowy, jeśli Kupujący jest osobą prawną,
 15. że Kupujący ma obowiązek podania wymaganych danych osobowych,
 16. Sprzedawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będzie postępował w sposób niesprzeczny z ZnOOÚ lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nie będzie ich obchodził. Sprzedawca oświadcza, że zgoda zainteresowanej osoby nie będzie wymuszona ani uwarunkowana groźbą odrzucenia stosunku umownego, usługi, towaru lub zobowiązania nałożonego na Sprzedawcy.
 17. Kupujący ma prawo żądać od Sprzedawcy na podstawie pisemnego wniosku
 18. potwierdzenie, czy przetwarzane są lub nie są dane osobowe dotyczące jego osoby,
 19. cel przetwarzania danych osobowych,
 20. w ogólnie zrozumiałej formie informację o przetwarzaniu swoich danych osobowych w systemie informatycznym i ich statusie w zakresie:
 1. dane identyfikacyjne Sprzedawcy i przedstawiciela Sprzedawcy, jeżeli został powołany,
 2. dane identyfikacyjne pośrednika; nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca nie postępuje zgodnie z § 34 ZnOOÚ przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 1. w ogólnie zrozumiałej formie dokładną informację o źródle, z którego uzyskał dane osobowe do przetwarzania,
 2. w ogólnie zrozumiałej formie kopię swoich danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania,
 3. dodatkowe informacje, które ze względu na wszelkie okoliczności i warunki przetwarzania danych osobowych są niezbędne, aby Kupujący mógł zagwarantować swoje prawa i interesy chronione prawem, w szczególności
 1. pouczenie o dobrowolności lub obowiązku podania wymaganych danych osobowych; jeżeli Sprzedawca pozyskuje dane osobowe Kupującego na podstawie zgody Kupującego zgodnie z ZnOOÚ, informuje również Kupującego o okresie obowiązywania zgody, a jeżeli obowiązek podania danych osobowych przez Kupującego wynika z bezpośrednio wykonalnego prawomocnego aktu prawnego Unii Europejskiej, umowy międzynarodowej, którą związana jest Republika Słowacka, lub ustawy, Sprzedawca informuje Kupującego o podstawie prawnej nakładającej na Kupującego ten obowiązek oraz informuje Kupującego o konsekwencjach odmowy udostępnienia danych osobowych,
  2. informacje o osobach trzecich, jeżeli zakłada się lub jest oczywiste, że zostaną im przekazane dane osobowe,
 • zakres odbiorców, jeżeli zakłada się lub jest oczywiste, że dane osobowe zostaną im udostępnione,
 1. forma publikacji, jeśli mają być publikowane dane osobowe,
 2. kraje trzecie, jeżeli zakłada się lub jest oczywiste, że dane osobowe będą przekazywane do tych krajów,
 3. sprostowanie swoich nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania,
 4. usunięcie jego danych osobowych, jeżeli został spełniony cel ich przetwarzania; jeżeli przedmiotem przetwarzania są dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe, może żądać ich zwrotu,
 5. likwidację jego danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania, jeżeli doszło do naruszenia ZnOOÚ lub innego obowiązującego ustawodawstwa Republiki Słowackiej.
 6. Na podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku Kupujący ma prawo sprzeciwić się:
 7. przetwarzaniu jego danych osobowych, które według niego są lub będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego bez jego zgody i żądania ich likwidacji,
 8. wykorzystywaniu danych osobowych, o których mowa w § 31, dla celów marketingu bezpośredniego w komunikacji pocztowej, lub
 9. podanie danych osobowych, o których mowa w § 31, na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 10. podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku Kupujący ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedającego w przypadkach zgodnie z § 31 ZnOOÚ, podając uzasadnione powody lub przedstawiając dowody nieuprawnionej ingerencji w jego prawa i interesy chronione prawem, które w konkretnym przypadku powodują lub mogą spowodować uszkodzenie danych osobowych; jeżeli nie sprzeciwiają się temu względy prawne i zostanie udowodnione, że sprzeciw Kupującego jest uzasadniony, Sprzedawca ma obowiązek zablokować i usunąć dane osobowe, wobec przetwarzania których Kupujący wniósł sprzeciw, bez zbędnej zwłoki i niezwłocznie, o ile pozwalają na to okoliczności .
 11. Kupujący na pisemny wniosek lub osobiście, jeżeli sprawa nie może się opóźnić, ma ponadto prawo w każdej chwili sprzeciwić się Sprzedawcy i nie podporządkowywać się decyzji Sprzedawcy, co wywołałoby skutki prawne lub dla niego istotny wpływ, jeżeli taka decyzja zostanie wydana wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania jego danych osobowych. Kupujący ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o sprawdzenie wydanej decyzji w sposób inny niż zautomatyzowane przetwarzanie, przy czym Sprzedawca ma obowiązek zastosować się do żądania Kupującego, tak aby decydującą rolę w rozpatrzeniu decyzji odgrywał odtwarzane przez osobę upoważnioną; Sprzedawca informuje Kupującego o sposobie zbadania i wyniku ustalenia w terminie określonym w ust. 18 niniejszych Warunków Handlowych. Kupujący nie ma tego prawa tylko wtedy, gdy stanowi to specjalna ustawa, w której uregulowane są środki zapewniające uzasadnione interesy Kupującego, lub jeżeli w ramach stosunków przedumownych lub w trakcie istnienia stosunków umownych Sprzedawca wydał decyzję, w której zastosował się do żądania Kupującego lub jeżeli Sprzedawca na podstawie umowy podjął inne rozsądne środki w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów Kupującego.
 12. Jeżeli Kupujący zgłosi swoje prawo w formie pisemnej, a z treści żądania wynika, że dochodzi swojego prawa, żądanie uważa się za złożone zgodnie z niniejszym prawem; żądanie złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu zostanie doręczone przez Kupującego w formie pisemnej nie później niż w terminie trzech dni od dnia jego wysłania.
 13. Jeżeli Kupujący podejrzewa, że jego dane osobowe są przetwarzane bez upoważnienia, może zgłosić ten fakt do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli Kupujący nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jego uprawnienia może wykonywać przedstawiciel ustawowy.
 14. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć pisemne żądanie Kupującego zgodnie z niniejszymi Warunkami handlowymi i reklamacyjnymi, lub spełnić wymagania Kupującego zgodnie z ZnOOÚ i poinformować go na piśmie nie później niż 30 dni od otrzymania żądania lub żądania.
 15. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi pisemnie osobę, której dane dotyczą oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych o ograniczeniu praw Kupującego zgodnie z ZnOOÚ.
 16. Sprzedający informuje Kupującego, że zgodnie z ZnOOÚ przy przetwarzaniu danych osobowych Kupującego zakłada się, że dane osobowe Kupującego zostaną przekazane i udostępnione odpowiednio następującym osobom trzecim. Ew. beneficjentów:
   – Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, REGON: 48136999, NIP: 2120099014, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, sekcja: s.r.o., numer wpisu: 105158/B
   – Slovenská pošta, a.s, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, REGON: 36631124, NIP: 2021879959, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy, dział: Sa, wpis nr. 803/S

10. Odstąpienie od umowy kupna

10.1. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna ze względu na wyprzedane zapasy, niedostępność towaru lub jeżeli producent, importer lub dostawca towaru uzgodnionego w umowie kupna zaprzestał produkcji lub spowodował takie poważne zmiany, które uniemożliwiają wykonanie obowiązków Sprzedawcy wynikających z umowy kupna lub z powodu siły wyższej lub jeżeli nawet po dołożeniu wszelkich starań, jakich można od niego słusznie wymagać, nie jest on w stanie dostarczyć towaru klientowi w terminie i w terminie określonym niniejszymi warunkami, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Kupującego o tym fakcie i jednocześnie jest zobowiązany zaoferować Kupującemu świadczenie zastępcze lub umożliwić Kupującemu odstąpienie od umowy kupna (anulować zamówienie). W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy kupna z przyczyn podanych w tym punkcie niniejszych Warunkach Handlowych i Reklamacyjnych, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Kupującemu wpłaconą już kaucję za towar uzgodniony w umowie kupna w ciągu 14 dni od Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

10.2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny zgodnie z postanowieniem § 7 i nast. Ustawy nr 102/2014 Zb. O ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość (zwanej dalej „Ustawą o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość”) w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług lub umowy o dostarczanie treści elektronicznych niedostarczanych na nośniku fizycznym, jeżeli Sprzedawca terminowo i należycie wywiązał się z obowiązków informacyjnych zgodnie z postanowieniem § 3 ustawy O ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.

10.3. W tym terminie Kupujący ma prawo rozpakować i przetestować towar w sposób analogiczny jak zwykle przy zakupie w klasycznym sklepie stacjonarnym, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.

10.4. początek terminu do odstąpienia od umowy uważa się dzień, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, odbierze wszystkie części zamówionego towaru lub jeżeli

 1. a) dostarcza towar składający się z kilku części lub sztuk, od dnia przyjęcia ostatniej części lub ostatniej sztuki,
  2. b) towary zamówione przez Kupującego w jednym zamówieniu dostarczane są oddzielnie, licząc od dnia otrzymania ostatniego dostarczonego towaru,
  3. c) na podstawie umowy dostarcza towar wielokrotnie w wyznaczonym terminie, począwszy od dnia odbioru pierwszego dostarczonego towaru.

10.5. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest zakup towaru, jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.6. Przy odstąpieniu od umowy wymagana jest forma elektroniczna w sposób niepozostawiający wątpliwości, że odstąpienie od umowy nie nastąpiło przez pomyłkę lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku lub poprzez żądanie odstąpienia od umowy sprzedaży zawarta na odległość. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane Sprzedawcy nie później niż ostatniego dnia terminu, o którym mowa w postanowieniem § 7 ust. 1 Ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość. Pełną procedurę żądania odstąpienia od umowy zakupu można znaleźć pod tym linkiem: https://www.naturu.pl/zwrot-i-wymiana-towaru/

10.7. Odstąpienie od umowy kupna zgodnie z poprzednim punktem niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych musi zawierać informacje wymagane we wniosku o odstąpienie od umowy kupna, który można znaleźć pod tym linkiem: https://www.naturu.pl/zwrot-i-wymiana-towaru/, w szczególności dane identyfikacyjne Kupującego, numer i datę zamówienia, dokładną specyfikację towaru, sposób, w jaki Sprzedawca powinien zwrócić otrzymaną płatność, w szczególności numer konta (w przypadku płatności zamówienia za pobraniem przy odbiorze).

10.8. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy kupna, wszelkie dodatkowe umowy związane z umową kupna, od której Kupujący odstąpił, również zostają anulowane od początku. Nie można żądać od Kupującego jakichkolwiek kosztów ani innych płatności związanych z odstąpieniem od umowy dodatkowej, z wyjątkiem zapłaty kosztów i płatności określonych w postanowieniem § 9 postanowieniem 3, postanowieniami § 10 ust. 3 i 5 ustawy O ochronie konsumentów przy sprzedaży na odległość i cenach usług, jeżeli przedmiotem umowy jest świadczenie usługi, a usługa została wykonana w całości.

10.9. W ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy kupna Kupujący ma obowiązek odesłać towar bez zbędnej zwłoki, dokładnie według ustalonej procedury, o której Sprzedawca informuje w sekcji Zwrot towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca zaproponował odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, uważa się za zachowany, jeżeli towar został przekazany do transportu nie później niż w ostatnim dniu terminu.

10.10. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę, a przesyłki wysłane w inny sposób niż wcześniej określony przez Sprzedawcę nie będą przyjmowane. Sprzedawca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie płatności otrzymane od niego na podstawie umowy sprzedaży lub w związku z nią, w tym koszty transportu, dostawy i poczty oraz inne koszty i opłaty. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu płatności zgodnie z niniejszym punktem niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych przed dostarczeniem mu towaru lub do czasu, aż Kupujący udowodni, że towar został odesłany Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca sugeruje, aby odebrał towar osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej.

10.11. Koszty zwrotu towaru do sprzedawcy ponosi sprzedawca tylko wtedy, gdy towar został zwrócony Sprzedawcy w ustalony z góry sposób. Towar zostanie zwrócony bezpośrednio Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru towaru.

 10.12. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło na skutek takiego obchodzenia się z towarem, wykraczającego poza zakres czynności niezbędnych do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towaru. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli Sprzedawca nie dopełnił obowiązku informacyjnego o przysługującym konsumentowi prawie odstąpienia od umowy zgodnie z § 3 ust. 1 litera h) Ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.

10.13. Sprzedający ma obowiązek zwrócić Kupującemu cenę zakupu towaru w ten sam sposób, w jaki Kupujący dokonał zapłaty, chyba że uzgodni z Kupującym inny sposób zwrotu płatności bez ponoszenia z tego tytułu przez Kupującego dodatkowych opłat.

10.14 Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6 ustawy O ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość, Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem są:

 • sprzedaż towarów wykonanych według specjalnych wymagań konsumenta, towarów pod zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,
 • sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostawie,
 • sprzedaż nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań audiowizualnych, książek lub programów komputerowych sprzedawanych w opakowaniach ochronnych, jeżeli konsument rozpakował to opakowanie,
 • dostarczanie treści elektronicznych w inny sposób niż na nośniku fizycznym, jeżeli ich dostarczanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został prawidłowo poinformowany, że wyrażając tę zgodę traci prawo odstąpienia od umowy.
 • sprzedaż towarów, które po zawarciu umowy i przyjęciu towaru od Sprzedawcy do Kupującego zostały zmontowane, złożone lub użyte w taki sposób, że nie ma możliwości przywrócenia ich do pierwotnego stanu przez Sprzedawcy bez wzmożonego wysiłku i zwiększonych kosztów, m. in. meble złożone lub zmontowane itp.

10.15. Postanowienia art. 10 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych wyraźnie nie mają zastosowania do podmiotów niespełniających definicji konsumenta określonej w postanowieniu § 2 lit a) Ustawy.

11. Zwrot i wymiana towaru

Pełną procedurę zwrotu i wymiany towaru znajdziesz pod tym linkiem.

Załącznik nr 1

Odstąpienie od umowy kupna na odległość

Załącznik nr 2

Pouczenie o skorzystaniu z prawa kupującego do odstąpienia od umowy kupna

 1. Prawo na odstąpienie od umowy kupna

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy kupna bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru przez Ciebie lub odebrania przez wskazaną przez Ciebie osobę trzecią, z wyjątkiem przewoźnika.

Korzystając z prawa odstąpienia od umowy zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zakupu w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając wiadomość e-mail na adres: shop@naturu.pl

W tym celu należy skorzystać z przykładowego wniosku o odstąpienie od umowy sprzedaży, który znajduje się w załączniku nr. 1 Warunków Handlowych i Reklamacyjnych i postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na podstronie Zwrot towaru. Przyjęcie odstąpienia od umowy zakupu niezwłocznie potwierdzimy e-mailem lub na innym trwałym nośniku.

Okres odstąpienia od umowy kupna zostaje zachowany, jeśli wyślesz informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy kupna przed upływem terminu odstąpienia od umowy kupna.

 1. Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrócimy Ci wszystkie płatności dokonane w związku z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności cenę zakupu, w tym koszty dostarczenia towaru. Płatności zostaną Ci zwrócone bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Ciebie powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy kupna. Ich płatność zostanie zrealizowana w ten sam sposób, jaki użyłeś do płatności, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób płatności, bez pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Zapłata za zakupiony towar zostanie Ci zwrócona dopiero po dostarczeniu zwracanego towaru na nasz adres lub po okazaniu dokumentu potwierdzającego zwrot towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie nam towaru w ustalony z góry sposób, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli odeślesz towar przed upływem terminu 14 dni.  Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosisz Ty.

Należy pamiętać, że w przypadku odstąpienia od umowy kupna odpowiadasz za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem obchodzenia się z nim pomiędzy momentem dostawy a momentem jego zwrotu w sposób inny niż wymagany do określenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.

12. Postanowienia końcowe

12.1. W przypadku zawarcia umowy kupna w formie pisemnej, wszelkie zmiany w niej muszą mieć formę pisemną.

12.2. Strony umowy ustaliły, że komunikacja pomiędzy nimi będzie odbywać się w formie wiadomości e-mailowych.

12.3. Na relacje nieuzgodnione niniejszymi Warunkami Handlowymi i Reklamacyjnymi stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy, Ustawy Nr 22/2004 Dz. U. O handlu elektronicznym oraz O zmianie i uzupełnieniu Ustawy nr 128/2002 Dz. U. w sprawie kontroli państwa nad rynkiem wewnętrznym w sprawach ochrony konsumentów oraz w sprawie zmiany i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu Ustaw nr 284/2002 Dz. U.  ze zmianami oraz Ustawa nr 102/2014 Dz. U. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku sprzedaży na odległość.

12.4. Niniejsze Warunki Handlowe i Reklamacyjne stają się skuteczne wobec Kupującego z chwilą zawarcia umowy kupna.

12.5. Przed wysłaniem zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaznaczenie pola w celu potwierdzenia, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Handlowymi i Reklamacyjnymi, przeczytał je, zrozumiał ich treść i w całości się z nimi zgadza.

13. Alternatywne metody rozstrzygania sporów

13.1. Kupujący ma prawo żądać od sprzedającego zadośćuczynienia, jeżeli uważa, że Sprzedawca naruszył jego prawa lub nie rozpatrzył reklamacji w sposób zadowalający. Jeżeli Sprzedawca w terminie 30 dni nie ustosunkuje się do żądania lub ustosunkuje się do niego negatywnie, Konsument może złożyć propozycję wszczęcia alternatywnego rozstrzygania sporów do podmiotu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów (zwanego dalej podmiotem ARS) na podstawie ustawy nr 391/2015 Dz. U. Zgodnie z §3 ustawy 391/2015 Dz. U. podmiotami ARS są władze i uprawnione osoby prawne. Ofertę Konsument może złożyć w sposób określony zgodnie z §12 ustawy nr 391/2015 Dz. U. Wniosek można również złożyć online za pośrednictwem platformy alternatywnego rozstrzygania sporów RSO.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów są zastrzeżone wyłącznie dla Konsumentów będących osobami fizycznymi, a nie nabywców biznesowych. Rozstrzygnięcie sporu następuje pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, który zawarł umowę na odległość i którego wartość sporu przekracza 90 zł. Maksymalna opłata, jakiej może zażądać ARS, wynosi 22 zł od Kupującego na pokrycie kosztów.

14. Stosowanie podatku od sprzedaży towarów na odległość i świadczenia usług na odległość (One Stop Shop)

Firma Naturu s.r.o. ze skutkiem od 1. 10. 2023 r. podlega szczególnemu rozporządzeniu na podstawie § 68b Ustawy nr 222/2004 Dz. U. w brzmieniu późniejszych przepisów. Ta szczególna regulacja umożliwia firmie skorzystać ze szczególnej regulacji dotyczącej stosowania podatku od sprzedaży towarów na odległość na terytorium Unii Europejskiej (tzw. tryb One Stop Shop). Firma Naturu s.r.o. na podstawie tej szczegółowej regulacji odprowadza w całości polski podatek VAT (23% / 5%) w kraju ojczystym (Republika Słowacka), tzn. w kraju siedziby firmy. Instytucja podatkowa z kraju ojczystego następnie przekazuje podatek VAT w całości do odpowiedniego kraju. W ramach trybu OSS (One Stop Shop) firma nie posiada numeru NIP-u kraju zagranicznego (Polska), do którego sprzedaje swoje towary lub usługi, ale posługuje się tylko krajowym numerem NIP do (SK2121833241).